Η Εταιρία


Η «EASY POWER Ανώνυμη Εταιρία Παροxής Υπηρεσιών Δημιουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με τον διακριτικό τίτλο «EASY POWER A.E.» ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2007. 


Σκοπός της EASY POWER A.E είναι οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και η μελέτη ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που σκοπό έχουν την μείωση του κόστους ρεύματος για τους ίδιους τους καταναλωτές αλλά και την άμβλυνση ή εξάλειψη του Ενεργειακού Αποτυπώματος των Κτιρίων και Εγκαταστάσεων.  


Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει και κατασκευάσει, Αυτόνομα/Υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας, που προορίζονται κατά κύριο λόγο για τις περιοχές του πλανήτη όπου δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας ήδη δοκιμάσει τα συγκεκριμένα συστήματα με απόλυτη επιτυχία σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.    


 Για την επίτευξη των παραπάνω, η Εταιρία έχει δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό καταγραφής, ανάλυσης, μελέτης, σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης κάθε έργου, συστήματος ή προϊόντος που διαθέτει στην Ελληνική ή Διεθνή Αγορά.  


Στην ουσία η Εταιρία επένδυσε σε ένα πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, προμηθευτών, επιστημονικών φορέων και εργαστηρίων τεχνολογικών καινοτομιών, προκειμένου να αναπτύξει τα δικά της Υβριδικά Συστήματα που αποτελούνται από Φ/Β πλαίσια υπερύψηλης απόδοσης, πολύ ειδικών προδιαγραφών συσσωρευτών, Η/Ζ πετρελαίου ή Fuel Cells και μιας ειδικά αναπτυγμένης πλατφόρμας λογισμικού (EASY EMS), για τον πλήρη έλεγχο, καταγραφή και απομακρυσμένη διαχείριση αυτών.